Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 24 tháng 12, 2010

Vai trò của lãnh tụ

Vai trò của quần chúng nhân dân: Quần chúng nhân dân là người sáng tạo chân chính ra lịch sữ, là chủ thể của lịch sữ. + Họ là người trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất và của cải tinh thần của xã hội- nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người.
+ Họ là chủ thể của hoạt động cải tạo các quá trình kinh tế, xã hội, chính trị
+ Lợi ích của quần chúng nhân dân vừa là điểm khởi đầu vừa là mục đích cuối
cùng của các hành động cách mạng. + Trong bất kì thời đại nào, quần chúng nhân dân cũng là người sáng tạo ra lịch sữ. nhưng trình độ sáng tạo của quần chúng nhân dân ddeens mức nào là tùy thuộc vào tính tích cực, vao tri thức của quần chúng về tự nhiên và xã hội, vào trình độ tổ chức của quần chúng…Tất cả những cái đó là phụ thuộc vào phương thức sản xuất, vào chế độ xã hội. Vai trò sáng tạo của quần chúng nhân dân ngày càng tăng cùng với sự phát triển của xã hội. Đó là một quy luật phất triển của xã hội. + Trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, để phát huy mạnh mẽ vai
trò tích cực, sáng tạo của quần chúng nhân dân, Đảng ta chủ trương đổi mới toàn diện,
xây dựng một hệ thống quan hệ giữa người và người thực hiện quyền làm chủ của nhân
dântrên tất cả các mặt của đời sống xã hội; đồng thời đề ra nhưng biện pháp có hiệu lực
để động viên nhân dân tích cực tham gia cuộc đấu tranh xóa bỏ hiện tượng quan liêu
tham nhũng, vi phạm quyền làm chủ của nhân dân của nững phần tử thoái hóa, biến chất
trong bộ máy Đảng và nhà nước, lấy lại lòng tin trong nhân dân, làm cho nhân dân gắn bó
với Đảng và nhà nước
Vai trò của vĩ nhân - lãnh tụ: Trong mối quan hệ với quần chúng nhân dân, lãnh tụ có nhưng chức năng chủ
yếu: định hướng chiến lược, sách lược trên cơ sỡ nắm bắt những quy luật khách quan của
các quá trình kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước và thời đại; tổ chức lực lương, giáo
dục, thuyết phục quần chúng nhân dân hướng vào giãi quyết những vấn đề then chốt nhất,
từ đó, có khả năng giải quyết có hiệu quả những vấn đè phức hợp, tổng thể các nhiệm vụ
của đất nước và thời đại; đại biểu cho nguyện vọng và lợi ích của dân tộcvà quần chúng
nhân dân.
Vai trò của lãnh tụ biểu hiên ở: + lãnh tụ là người thúc đẩy nhanh tiến trình cách mạng, mang lại hiểu quả cao
nhất cho hoạt động của quần chúng nếu lãnh tụ có tài, đức cao, gắn bó mật thiết với quần
chúng và đem lại lợi ích thiết thực cho quần chúng. Lãnh tụ thường là người sáng lập ra
các tổ chức, chính trị, xã hội, tập hợp được nhân tài và là linh hồn của các tổ chức đó.
+ Lãnh tụ của mỗi thời đại chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ của thời đại họ. Không
có lãnh tụ chung cho mọi thời đại. Sau khi hoàn thành chức năng lãnh đạo quần chúng
nhân dân, lãnh tụ đi vào lịch sữ như những vĩ nhân và sống mãi trong tâm tưởng của các
thời đại.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét