Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 24 tháng 12, 2010

1. Quần chúng nhân dân có vai trò như thế nào trong lịch sử? Điều đó rút ra được ý nghĩa gì?

1. Quần chúng nhân dân có vai trò như thế nào trong lịch sử? Điều
đó rút ra được ý nghĩa gì?
Ý1) Vai trò của QCND trong lịch sử (4 điểm)
Trong lịch sử phát triển của xã hội loài người đã có nhiều quan niệm về
vai trò của quần chúng nhân dân đối với lịch sử khác nhau, thậm chí l à đối
lập nhau. Chủ nghĩa duy tâm, tôn giáo, giai cấp thống trị áp bức, bóc lột họ
coi thường và đi đến phủ nhận vai trò của QCND trong lịch sử, họ cho rằng
cá nhân, anh hùng, lãnh tụ đóng vai trò quyết định, quần chúng nhân dân chỉ
là những người để cá nhân, lãnh tụ sai khiến.
Triết học Mác-Lênin cho rằng quần chúng nhân dân đóng vai tr ò quyết
định, là người sáng tạo chân chính ra lịch sử, còn cá nhân có vai trò to lớn
quan trọng trong quá trình đó. Triết học Mác-Lênin khẳng định điều đó dựa
vào các căn cứ sau:
- Quần chúng nhân dân là người sáng tạo ra của cải vật chất -cơ sở
cho sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người.
Xã hội muốn tồn tại và phát triển thì cần phải LĐSX ra của cải vật chất để
thỏa mãn những nhu cầu của con người và xã hội. Chính QCND là những
người lao động sản xuất ra những của cải ấy.
- Quần chúng nhân dân là lực lượng cơ bản của mọi cuộc cách mạng
xã hội.
Như chúng ta đã biết, QCND là những người bị thống trị, áp bức, bóc lột,
đó là giai cấp đối kháng với giai cấp thống trị, áp bức, bóc lột. Cuộc đấu
tranh đó tất yếu dẫn đến đỉnh cao là cách mạng xã hội, cách mạng xã hội sẽ
làm thay thế hình thái kinh tế-xã hội này bằng hình thái kinh tế-xã hội khác
cao hơn.
- Quần chúng nhân dân còn là người sáng tạo ra những giá trị tinh
thần của xã hội.
Lịch sử của loài người không chỉ là lịch sử của lao động sản xuất của cải
vật chất, của đấu tranh giai cấp, của cách mạng xã hội mà còn là lịch sử của
lao động sản xuất của cải tinh thần. QCND l à chủ thể sáng tạo và hưởng thụ
của cải tinh thần. QCND vừa l à người trực tiếp, vừa là người gián tiếp sáng
tạo và hưởng thụ của cải tinh thần.
- Ngoài ra, Lợi ích của quần chúng nhân dân vừa l à điểm khởi đầu,
vừa là điểm kết thúc của mọi sự biến đổi trong x ã hội-lịch sử.
Khẳng định vai trò quyết định của quần chúng nhân dân, triết học Mác -
Lênin không hề xem nhẹ vai trò của cá nhân, anh hùng, lãnh tụ trong lịch sử.Cá nhân, anh hùng, lãnh tụ có vai trò to lớn trong lịch sử, điều đó phụ thuộc
vào nhiều yếu tố, trong đó yếu tố quyết định vẫn l à vai trò quyết định của
quần chúng nhân dân, nhân cách của cá nhân.
Ý2) Ý nghĩa (1 điểm)
Quan điểm về quần chúng nhân dân và vai trò của quần chúng nhân dân
trong lịch sử của triết học Mác-Lênin có ý nghĩa lý luận và thực tiễn to lớn.
Nó góp phần phê phán những quan điểm không đúng đắn, sai lầm, thậm chí
là phản động trong hiện thực như coi thường, hoặc phủ nhận vai trò của
quần chúng nhân dân, đề cao vai trò của cá nhân, cho rằng cá nhân quyết
định lịch sử, chống tệ sùng bái cá nhân...; mặt khác, giáo dục lòng tôn kính
lãnh tụ đối với nhân dân.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét